ارسال کالا

ارسال محصولات پس از تکمیل مراحل خرید صورت می گیرد.

پس از خرید کالا توسط مشتری به یکی از روش های موجود و پرداخت هزینه کالا، پشتیبانی فروشگاه پس از انجام هماهنگی های لازم با مشتری، کالای مورد نظر را به آدرس ثبت شده در زمان سفارش ارسال خواهد کرد.

هزینه ارسال کالا، پس از تحویل کالا توسط مشتری پرداخت می گردد.

روش های ارسال نیز با توجه به درخواست مشتری در درجه اول و سپس با توجه به وزن بسته محصول، حجم بسته محصول، مسافت موجود و همچنین محدوده پشتیبانی کانال های حمل و نقل متفاوت بوده و از طریق یکی از کانال های الوپیک، اسنپ، تیپاکس و پست انجام می شود.